Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 406/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/10/16

Data wejścia w życie: 2014/10/16


ZARZĄDZENIE NR 406/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 października 2014 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o których mowa w §1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu - Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku, wytworzono: 2014/10/20, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/10/20 11:58:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/10/20 11:58:41 nowa pozycja