Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 4/14 w sprawie powołania Zespołu Oceniającego

Data podpisania: 2014/01/08

Data wejścia w życie: 2014/01/08


ZARZĄDZENIE NR 4/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 stycznia 2014 r.


w sprawie powołania Zespołu Oceniającego

    Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz § 9 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538) zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół Oceniający w następującym składzie:
Przewodniczący Zespołu:
1) Alina Serdyńska – Urząd Miasta Szczecin- przedstawiciel organu prowadzącego
Członkowie:
2) Elżbieta Kanicka – Kuratorium Oświaty - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Iwona Rybeńska – Ośrodek Kształcenia Nauczycieli - nauczyciel doradca metodyczny
4) Kamila Wójtowicz – przedstawiciel Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie
5) Anna Lewicka – przedstawiciel związków zawodowych


§ 2. Celem Zespołu jest rozpatrzenie wniosku Pani Iwony Otylii Bogus, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie, o ponowne ustalenie oceny pracy.


§ 3. Przewodniczący Zespołu ustala termin i miejsce posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu oraz spośród członków Zespołu wyznacza protokolanta.


§ 4. 1. Z przebiegu obrad Zespołu sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do zarządzenia. Protokół podpisują obecni członkowie Zespołu.
2. Wzór rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/01/10, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/01/10 11:45:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/01/10 11:45:27 nowa pozycja