Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 208/14 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/05/20

Data wejścia w życie: 2014/05/20


Zarządzenie Nr 208/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok
    
     Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379 ) zarządzam, co następuje:

§1.Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 246.660 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§2.W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r.,zm. Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
 
1)załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2)załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                     Prezydent Miasta
                                                                                                       Piotr Krzystek
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/05/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/05/30 11:59:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/05/30 11:59:45 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2014/05/30 11:58:16 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 11:05:07 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 11:00:23 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 10:58:42 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 10:55:14 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 10:54:27 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/05/27 10:20:12 nowa pozycja