Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 224/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/06/29

Data wejścia w życie: 2014/06/29


ZARZĄDZENIE NR 224/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok


    Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę 104.242 zł, z tego:
1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 509.388 zł,
2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 6.000 zł,
3) zmniejszam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 411.146 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r.,zm. Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia
2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                          Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/06/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/06/04 15:06:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/06/04 15:06:30 nowa pozycja