Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 402/14 w sprawie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/10/14

Data wejścia w życie: 2014/10/14


Zarządzenie Nr 402/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 października 2014 r.

 

w sprawie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202), art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885z późniejszymi zmianami), z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin oraz spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

§ 2. Wprowadza się zakaz świadczenia pracy przez pracowników Urzędu na rzecz osób trzecich, na podstawie stosunku pracy bądź umów cywilnoprawnych, w zakresie wykonywania na ich rzecz autoryzowanych dokumentacji, takich jak: operaty wodnoprawne i inne, projekty budowlane, geodezyjne, geologiczne i inne, wyceny, opinie, analizy, ekspertyzy itp., będących przedmiotem postępowań:

1) administracyjnych prowadzonych przez Urząd,

2) administracyjnych, w których Gmina Miasto Szczecin jest stroną,

3) cywilnych, w których Gmina Miasto Szczecin jest stroną.

§ 3. Wprowadza się zakaz reprezentowania interesu prawnego osób oraz podmiotów, o których mowa w § 1 i § 2.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta lub działający z jego upoważnienia Sekretarz Miasta, może wyrazić zgodę na nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej przez pracownika Urzędu z podmiotami, o których mowa w § 1 i § 2 bądź reprezentowanie ich interesu prawnego na wniosek zainteresowanego pracownika.

§ 5. 1. Zawarcie umowy cywilnoprawnej przez pracownika Urzędu z Gminą Miasto Szczecin-Urzędem Miasta wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta lub działającego z jego upoważnienia Sekretarza Miasta.

2. Dane osobowe tj. imię i nazwisko pracowników Urzędu, z którymi Gmina Miasto Szczecin-Urząd Miasta Szczecin zawarła umowę cywilnoprawną są jawne i podlegają zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 214/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 sierpnia 1998r. w sprawie zawierania umów zleceń i umów o dzieło,

2) Zarządzenie Nr 282/2001 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/10/20, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/10/20 07:43:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/10/20 07:43:14 nowa pozycja