Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 488/14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/12/19

Data wejścia w życie: 2014/12/19


 

ZARZĄDZENIE NR 488/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

 

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 zm. poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188), zarządzam, co następuje:

 

 

   § 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

   § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. Społecznych.

 

   § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 430/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2015/01/13, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2015/01/13 10:59:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2015/01/13 10:59:42 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2015/01/13 10:59:22 nowa pozycja