Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 138/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/03/28

Data wejścia w życie: 2014/03/28


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatniena rzecz jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w ramach zadania „Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” środek trwały pn. „Oświetlenie – Bulwar Piastowski w Szczecinie” o wartości2 278 465,12 zł brutto (słownie:dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotychbrutto 12/100),stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/03/27, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/03/28 13:30:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/03/28 13:30:57 nowa pozycja