Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 54/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

Data podpisania: 2014/02/04

Data wejścia w życie: 2014/02/04


ZARZĄDZENIE NR 54/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

Na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 595, poz. 645), §5 pkt.1 i 2 Uchwały nr XXXVI/1084/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 393) w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną zwaną dalej Komisją do przeprowadzania egzaminów potwierdzających znajomość topografii miasta Szczecina oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:
1) Anna Jaśkowiak, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów,

Członkowie Komisji:
2) Jolanta Bobrowska, główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
3) Joanna Kosowska, główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
4) Katarzyna Krysztofik, główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
5) Krystyna Sędzik, podinspektor w Biurze Obsługi Interesantów.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji funkcję przewodniczącego Komisji pełni Jolanta Bobrowska.
3. Osoba wchodząca w skład Komisji nie może wykonywać działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.

§ 2. 1. Komisja może działać w składzie trzyosobowym, każdorazowo wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
2. Komisja przeprowadza egzamin w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

§ 4. 1. Komisja przeprowadza egzamin poza godzinami pracy Urzędu, wynikającymi z Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

 § 5. Wypłata wynagrodzenia z tytułu udziału w pracy Komisji następuje na podstawie umowy-zlecenia oraz protokołu egzaminacyjnego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 235/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2014/02/06, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Krystyna Sędzik, dnia: 2014/02/06 11:04:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krystyna Sędzik 2014/02/06 11:04:06 nowa pozycja