Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 376/14 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/09/12

Data wejścia w życie: 2014/09/12


Zarządzenie Nr 376/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594,. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz § 7 ust. 3 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2012 r. (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014r., Zarządzenie nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 652/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: , wytworzono: 2014/09/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/09/18 08:29:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/09/18 08:29:16 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2014/09/17 08:14:54 nowa pozycja