Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 286/14 w sprawie nadania Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Data podpisania: 2014/07/01

Data wejścia w życie: 2014/07/01


Zarządzenie Nr 286/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie nadania Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Na podstawie art.36 ust.1 w związku z art.92 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379), w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, poz. 829, poz.1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650, z 2014 r., poz. 567, poz. 598), z a r z ą d z a m      c o n a s t ę p u j e:

§ 1.  Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 177/2013 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta 


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Marek Kubik, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2014/07/10 09:18:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2014/07/10 09:18:49 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2014/07/10 09:15:53 nowa pozycja