Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 512/14 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2014/12/31

Data wejścia w życie: 2014/12/31


ZARZĄDZENIE NR 512/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, art. 19 a i art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zasadach współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej
i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Organizacja może złożyć wniosek o aneksowanie umowy rocznej lub wieloletniej.
2. W przypadku wniosku o aneksowanie umowy wieloletniej Organizacja jest zobowiązana do załączenia Oświadczenia do oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zasad.
3. Miejscem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, według wzoru określonego w Załączniku nr 10 do Zasad, jest Kancelaria BOI.
4. Wniosek jest przekazywany do Dysponenta.
5. W przypadku umowy, której realizacja nie przekracza roku budżetowego, Dysponent rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni od daty wpływu.
6. W przypadku umowy zawartej na czas dłuższy niż jeden rok budżetowy, Dysponent kieruje wniosek pod obrady Komisji.
7. Komisja rekomenduje wniosek o aneksowanie umowy Prezydentowi lub Zastępcy Prezydenta, który wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy na realizację zadania publicznego w formie Oświadczenia Woli, którego wzór określa Załącznik nr 7 do Zasad.
8. Projekt Oświadczenia Woli, o którym mowa w ust. 7 przygotowuje BOP.
9. Organizację prac Komisji w związku z aneksowaniem umów wieloletnich określa § 4 ust. 12 – 24 Zasad, z wyłączeniem ust. 22 pkt 4.
10. Z prac Komisji sporządzany jest protokół, którego wzór określa Załącznik nr 11 do Zasad.”
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Organizacja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w terminie przewidzianym w umowie.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składa się na obowiązującym formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami, w Kancelarii BOI.
3. Sprawozdanie przekazywane jest do właściwego Dysponenta.
4. Weryfikacja sprawozdania przez Dysponenta odbywa się w oparciu o Załącznik nr 12 do Zasad.
5. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia sprawozdania następuje w terminie do 30 dni od dnia jego przedstawienia przez Organizację wraz ze wszystkimi wymaganymi umową oraz przepisami prawa załącznikami do sprawozdania, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku zaistnienia uwag do sprawozdania oraz konieczności złożenia wyjaśnień przez Organizację, bądź uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 termin zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia sprawozdania ulega przedłużeniu do 90 dni od dnia złożenia sprawozdania.
7. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Dysponenta sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 6 Dysponent podejmuje czynności, które szczegółowo określa umowa zawarta pomiędzy Miastem, a Organizacją.
8. O zatwierdzeniu sprawozdania, przedłużeniu terminu zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, a także o odmowie zatwierdzenia sprawozdania Dysponent informuje Organizację niezwłocznie w formie pisemnej.
9. Kontrolę i nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dysponent, według zasad określonych w drodze odrębnego Zarządzenia Prezydenta.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i dyrektorom/kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/01/12, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2015/01/12 13:57:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2015/01/12 13:57:54 nowa pozycja