Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 332/14 zmieniajace zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/08/01

Data wejścia w życie: 2014/08/01


                                           ZARZĄDZENIE NR 332/14
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 1 sierpnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,
poz. 645, z 2014r. poz. 379) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca
2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r.,
Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014r.) wprowadza się
następujące zmiany :
1) w § 32 pkt 3 lit d otrzymuje brzmienie:
„d) d) organizowaniem zgromadzeń,”;
2) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. Do zadań Biura Obsługi Urzędu należy :
1) gospodarka środkami trwałymi, drukami ścisłego zarachowania oraz
administrowanie pomieszczeniami Urzędu i flagowanie,
2) obsługa spotkań Prezydenta , Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza i Rady
oraz obsługa pracowników Urzędu,
3) prowadzenie spraw socjalnych,
4) prowadzenie archiwum Urzędu,
5) nadzór nad Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej.”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                      wz. Prezydenta Miasta
                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                      Piotr Mync
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/08/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/08/07 13:53:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/08/07 13:53:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/08/05 12:18:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/08/05 12:17:48 nowa pozycja