Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 503/14 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/12/31

Data wejścia w życie: 2014/12/31


                                                      ZARZĄDZENIE NR 503/14
                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                        z dnia 31 grudnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik
do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r.,
Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r.,
Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 2 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.)
zarządzam, co następuje :


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 266/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 333/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8¹ w brzmieniu:
„8¹) prowadzenie w miejskich instytucjach kultury nadzoru w oparciu o Roczny plan czynności
nadzoru,”;
2) w § 21 ust. 1 po pkt 31 dodaje się pkt 31¹ w brzmieniu:
„31¹ ) wybór operatora portu jachtowego,”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom właściwych jednostek organizacyjnych
Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                       Prezydent Miasta
                                                                       Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/12/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2015/01/02 13:18:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2015/01/02 13:18:05 nowa pozycja