Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 369/14 nieodpłatne przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/09/09

Data wejścia w życie: 2014/09/09


                                                                                                  ZARZĄDZENIE NR 369/14
                                                                                       PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                           z dnia 9 września 2014 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645. poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.1072) zarządzam,co następuje:


§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o których mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                                        Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: BOU, wytworzono: 2014/09/16, odpowiedzialny/a: E Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2014/09/16 12:35:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2014/09/16 12:35:11 nowa pozycja