Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 497/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/12/22

Data wejścia w życie: 2014/12/22


ZARZĄDZENIE NR 497/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 grudnia 2014 r.

   

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

 

    Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, zm. Dz.U. poz. 908; poz. 1456; z 2013 r. poz. 747, poz.1645;

z 2014 r. poz. 1198) w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167. ) zarządzam, co następuje:

     § 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 578/13 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.5 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie:

       „5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 wypłacane są przelewem, na konto bankowe wnioskodawcy, dwa razy w miesiącu, tj. w terminach 10 i 20 każdego miesiąca. Warunkiem otrzymania  

        świadczenia w wymienionych terminach jest złożenie wniosku w Biurze Obsługi Urzędu odpowiednio do dnia 4 i 14 każdego miesiąca. W przypadku wystąpienia dni świątecznych

        wyznaczonych terminach, wypłata następuje w pierwszym dniu pracy po dniu świątecznym.”

        6. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada konta bankowego, wypłata odbywa się w kasach prowadzonych przez bank obsługujący budżet Gminy Miasto Szczecin, odpowiednio

        w terminach 11 i 21 każdego miesiąca.”

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

        „2. w oświadczeniu o dochodach wnioskodawca wykazuje uprawnionych, do korzystania z Funduszu, członków rodziny oraz uzyskiwane przez nich średniomiesięczne dochody brutto,

         z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Oświadczenie składa się w celu ustalenia średniej wysokości wszystkich dochodów przypadających na jednego

         członka rodziny oraz ustalenia ilości członków rodziny uprawnionych do korzystania ze świadczeń.”;

3) Użyte w Zarządzeniu, w różnym przypadku, wyrazy „zajęcia kulturalno-oświatowe” zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami „zajęcia kulturalne.”

4) w § 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje odpowiednio brzmienie:

         "5) dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych:

    a) nie więcej niż raz w kwartale, dla rodziny (liczy się data wypłaty dofinansowania), na jedną z wybranych form działalności,

    b) na podstawie złożonego wniosku (załącznik Nr 5) wraz z oświadczeniem o dochodach i dokumentem wpłaty (faktura, rachunek, dokument KP) potwierdzającym korzystanie z działalności

        sportowo-rekreacyjnej z określeniem terminu (np. areobik, siłownia, basen, taniec, joga, tenis). Dokument musi być wystawiony na osobę uprawnioną. Dofinansowanie nie obejmuje biletów

        wstępu na odbywające się imprezy sportowe,

    c) na podstawie złożonego wniosku (załącznik Nr 5) zawierającym zestawienie przedstawianych rachunków, biletów lub karnetów do kina, teatru, filharmonii, opery, muzeum, koncerty itp. wraz

         z oświadczeniem o dochodach.

5) w § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

       „7. Osoby uprawnione mogą otrzymać dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku, spośród wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, w ciągu roku.”;

6) Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 do Zarządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie:

    a) Załącznik Nr 2 – wniosek o dofinansowanie do półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk, „zielonych szkół” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

    b) Załącznik Nr 3 – wniosek o dofinansowanie do wczasów zorganizowanych/ sanatorium/pobytów profilaktyczno-rehabilitacyjnych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego

        Zarządzenia,

    c) Załącznik Nr 4 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

    d) Załącznik Nr 5 – wniosek o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

    e) Załącznik Nr 8 - wysokość dofinansowania do czasów zorganizowanych krajowych i zagranicznych i dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie otrzymuje brzmienie

        jak załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

     f) Załącznik Nr 9 – wysokość dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, półkolonii, zielonych szkół i wysokość dofinansowania do sanatoriów/pobytów leczniczorehabilitacyjnych otrzymuje  

        brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

     g) Załącznik Nr 10 – wysokość dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

 

                                                                                                                                                                                                    Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2014/12/31, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2014/12/31 11:54:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2014/12/31 11:54:26 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2014/12/31 11:41:23 nowa pozycja