Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 302/14 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w Szczecinie”

Data podpisania: 2014/07/10

Data wejścia w życie: 2014/07/10


ZARZĄDZENIE NR 302/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w Szczecinie”

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie 474/13 z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r.) w związku z realizacją projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią zarządzam, co
następuje :
§ 1.
Powołuję Zespół ds. projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”, realizowanego w ramach zadania „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych”, zwany dalej Zespołem, w składzie:
Przewodniczący Zespołu:
1) Ireneusz Nowak – Zastępca Dyrektora ds. kompleksu sportowego w Zespole Obiektów Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie - Koordynator przygotowania zamówienia i rzeczowej realizacji. Kierownik Projektu.
Członkowie:
2) Kamila Bogusławska – Główny Specjalista w Biurze Strategii – Specjalista ds. współpracy z partnerem projektu, Urząd Miasta Szczecin;
3) Magdalena Jakubowska – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta – Specjalista ds. współpracy z partnerem projektu, Urząd Miasta Szczecin;
4) Adam Ciemniak – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych – Specjalista ds. bieżących realizacji projektu, Urząd Miasta Szczecin;
5) Irena Kopcińska – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4-6 – Specjalista ds. bieżących realizacji projektu;
6) Leszek Szmajdziński – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 – Specjalista ds. bieżących realizacji projektu;
7) Dariusz Wytrykus – Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21/29 – Specjalista ds. bieżących realizacji projektu.
§ 2. Do zadań Zespołu należy wdrożenie i realizacja projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”, który dotyczyć będzie zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych dla 4 budynków użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach: Szczeciński Dom Sportu,Wąska 16 w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie; Dom Pomocy
Społecznej, Romera 21-29; Dom Pomocy Społecznej, Krucza 17; Dom Pomocy Społecznej, Broniewskiego 4/6.
§ 3. Kierownik projektu odpowiada za realizację projektu przy pomocy i doradztwie Zespołu, a w szczególności:
1) podejmuje decyzje związane z wdrażaniem projektu;
2) monitoruje prawidłowość realizacji projektu;
3) zatwierdza kwartalne sprawozdania z realizacji projektu.
§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie informacji i sprawozdań określonych w wytycznych do projektu;
2) podejmowanie poszczególnych działań związanych z bezpośrednią realizacją projektu oraz nadzór merytoryczny nad ich wykonaniem;
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i współpraca z inspektorami nadzoru;
4) udział w odbiorach inwestycji;
5) rozliczanie i prowadzenie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej projektu;
6) ewaluacja oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2014/07/21 14:20:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2014/07/21 14:20:51 nowa pozycja