Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 300/14 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. "Jesień 2014"

Data podpisania: 2014/07/10

Data wejścia w życie: 2014/07/10


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. "Jesień 2014"

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012.461 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3, § 4 i § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150, z 2007 r. Nr 106 poz. 722), Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku oraz planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Szczecin na 2014 rok , zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie miejskiego ćwiczenia obronnego pk "Jesień 2014" na temat "Zgranie miejskich zespołów kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej "ćwiczeniem". 

§ 2. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie skuteczności przygotowań Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do działania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w sytuacji zagrożenia konfliktem militarnym, w szczególności: 

1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy-miasta Szczecin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

2) zgrywanie i doskonalenie wybranych elementów systemu obronnego w gminie-mieście Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu stałego dyżuru oraz Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, 

3) zweryfikowanie koncepcji i procedur wykonywania wybranych zadań operacyjnych, 

4) pozyskanie informacji pozwalających ocenić możliwości do działania ćwiczących jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zmiennych warunkach, 

5) sprawdzenie stanu przygotowania kierowniczej kadry i pracowników Urzędu Miasta Szczecin bezpośrednio wykonujących zadania obronne oraz funkcjonowanie podsystemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta, 

6) weryfikacja procedur reagowania obronnego, 

7) sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego gminy-miasta Szczecin do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności. 

8) sprawdzenie systemu łączności w relacjach stały dyżur - jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin. 

§ 3. Ćwiczenie, o którym mowa w § 1 przeprowadzone zostanie w pierwszej dekadzie października 2014 roku w dwóch etapach: 

1) Etap 1: Część teoretyczna - wprowadzenie do ćwiczenia, przedstawienie sytuacji wprowadzające (tła) do ćwiczenia i wypracowanie decyzji Prezydenta Miasta; 

2) Etap 2: Część praktyczna - ćwiczenia praktyczne w formie ćwiczeń taktyczno-bojowych Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Pokaz i możliwości sprzętu. 

§ 4. 1. Ćwiczeniem, o którym mowa w § 1 zarządzenia kierują: 

1) Kierownik Zespołu                                  - Prezydent Miasta; 

2) Zastępca Kierownika Zespołu                 - Sekretarz Miasta; 

3) Koordynator                                            - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Do przygotowania ćwiczenia, o którym mowa w § 1 powołuję Zespół w składzie: 

1) Ochocki Ryszard                         - główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin, 

2) Słodkowska Ewa                         - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu, 

3) Jerzykowska Agnieszka   - Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, 

4) Kozłowska Dorota           - inspektor, samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, 

5) pkom Maćkowiak Adam             - specjalista Sztabu Policji, Komendy Miejskiej Policji, 

6) kpt Gocół Leszek                        - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 

7) Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

3. Do Zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 2 należy: 

1) opracowanie ćwiczenia zgodnie z wymogami obowiązujących aktów normatywnych, 

2) opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięć, 

3) opracowanie koncepcji przygotowania oraz planu przeprowadzenia ćwiczenia w terminie do 28 lipca 2014 r. 

§ 5. Skarbnika Miasta zobowiązuję do rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji celowych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

§ 6. Dyrektora Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zobowiązuję do: 

1) przeprowadzenia instruktażu z uczestnikami ćwiczenia, 

2) zorganizowania szkolenia dla poszczególnych grup ćwiczących, 

3) przygotowania miejsc do przeprowadzenia ćwiczenia, 

4) opracowania sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia, 

5) przestrzegania warunków bezpieczeństwa. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta 


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2014/08/13 13:40:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2014/08/13 13:40:08 nowa pozycja