Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 513/14 w sprawie ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2015 roku

Data podpisania: 2014/12/31

Data wejścia w życie: 2014/12/31


ZARZĄDZENIE NR 513/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje
dotacja w 2015 roku

Na podstawie art. 90 ust.1 - 3a oraz ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198) oraz §3 ust.6 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1069/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4621) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2015 r., jak w złącznikach nr od 1 do 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustalam listę dotowanych jednostek ubiegających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę lub placówkę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2015 r., jaw załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przyznanie dotacji jednostkom, o których mowa w ust. 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, w przypadku szkół – od dnia uzyskania uprawnień szkoły publicznej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 573/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2014 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2015/01/14, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2015/01/14 11:43:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2015/01/14 11:43:13 nowa pozycja