Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 246/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data podpisania: 2014/06/11

Data wejścia w życie: 2014/06/11


ZARZĄDZENIE NR 246/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 czerwca 2014 r.


w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia 11 lipca 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
2. Uwagi będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: bs@um.szczecin.pl, bądź dostępnego w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                                                  Piotr Krzystek


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/08/12, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Jadczak, dnia: 2014/08/12 14:26:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Jadczak 2014/08/12 14:26:34 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/08/12 14:25:43 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/08/12 14:25:13 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/08/12 13:53:51 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/08/12 13:53:33 nowa pozycja