Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 313/14 w sprawie przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesieńplanowanych wydatków Dyrektorowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Data podpisania: 2014/07/15

Data wejścia w życie: 2014/06/15


ZARZĄDZENIE NR 313/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2014 r.


w sprawie przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesieńplanowanych wydatków Dyrektorowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie


    Na podstawie § 17 pkt 5 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok (ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuję Dyrektorowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.


                                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                                             Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/07/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/07/17 09:11:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/07/17 09:11:16 nowa pozycja