Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 403/14 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu pomocy społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Data podpisania: 2014/10/15

Data wejścia w życie: 2014/10/15


ZARZĄDZENIE NR 403/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 października 2014 r.


w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie


Na podstawie art. 35 ust. 2 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku
z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3 pkt 3 lit. a procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska
urzędnicze - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do
zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych (zm.: zarządzenie Nr 35/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia
2013 r.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Członkowie:
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
3) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
4) Małgorzata Olejnik - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
5) Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
6) Dorota Pudło-Żylińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości
7) Iwona Miller-Rutkowska - Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych
Sekretarz:
8) Anetta Kieszkowska - Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
§ 2. Zadaniem komisji ds. naboru jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.
§ 3. Szczegółowe zasady, metody i techniki naboru określa Regulamin pracy komisji ds.
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika miejskiej jednostki
organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 4 do procedury naboru na wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej
załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych (zm.: zarządzenie Nr 35/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia
2013 r.).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/10/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2014/10/16 11:27:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2014/10/16 11:27:49 nowa pozycja