Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 415/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/12/30

Data wejścia w życie: 2014/10/23


ZARZĄDZENIE NR 415/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379,

poz.1072), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Ośrodek Teatralny KANA, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin,

wykazane w załącznikach nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Dom Kultury "Klub Skolwin", składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin,

wykazane w załącznikach nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.Szczecińska Agencja Artystyczna, składniki majątkowe Urzędu Miasta

Szczecin, wykazane w załącznikach nr 3 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazanie składników majątkowych, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczoodbiorcze.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu i Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2014/12/30, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2014/12/30 09:37:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2014/12/30 09:37:02 modyfikacja wartości
Bożena Handzel 2014/12/30 09:16:33 nowa pozycja