Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 74/14 w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu konkursu na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie

Data podpisania: 2014/02/24

Data wejścia w życie: 2014/02/24


 ZARZĄDZENIE NR 74/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 lurgo 2014 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu konkursu na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318), art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r.,), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z Konkursem na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie w składzie: 

Przewodniczący Sądu Konkursowego: 

1) Jarosław Bondar – Architekt Miasta Szczecin, Biuro Strategii, Urząd Miasta Szczecin. 

Członkowie Sądu Konkursowego: 

2) Waldemar Wojciechowski – Kierownik Katedry Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, 

3) Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Szczecin, 

4) Dariusz Słaboszewski – Prezes Żeglugi Szczecińskiej, 

5) Maciej Krzeptowski – Kapitan jachtowy i żeglarz, 

6) Piotr Owczarski – Prezes Stowarzyszenia Żeglarski Szczecin. 

2. Zmiana w składzie Sądu Konkursowego następuje w drodze odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. 

3. Organizację i przeprowadzenie konkursu zapewniają pracownicy Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 2. Ustala się Regulamin konkursu realizacyjnego na na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwany dalej "Regulaminem". 

§ 3. Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1 ust.1 realizuje zadania w zakresie: 

1) oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie, 

2) oceny spełnienia przez prace konkursowe wymagań określonych w Regulaminie, 

3) oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych, 

4) opracowania opinii o nagrodzonych pracach konkursowych, 

5) opracowania zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej, 

6) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, 

7) wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Szczecin o unieważnienie konkursu, 

8) przedstawienia rozstrzygnięcia konkursu, tj. dokonania wyboru najlepszych prac konkursowych oraz propozycji nagród, Prezydentowi Miasta Szczecin w celu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia, 

9) udziału w dyskusji pokonkursowej w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 4. Organizator konkursu może zasięgnąć opinii rzeczoznawców i ekspertów z głosem doradczym, którzy nie biorą udziału w ostatecznej ocenie prac konkursowych. 

§ 5. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego. 

§ 6. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie. 

§ 7. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków powołanego składu, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku w składzie obradującego Sądu znajduje się co najmniej 1/3 członków Sądu Konkursowego z wymaganymi  przez przepisy szczególne uprawnieniami oraz Przewodniczący. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 8. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany. 

§ 9. Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w § 2, jest niezależny. 

§ 10. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z treścią Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin, w szczególności unieważnia konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Treść Zarządzenia i Regulaminu konkursu


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/02/28, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2014/03/26 12:57:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2014/03/26 12:57:40 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2014/02/28 10:07:24 nowa pozycja