Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 169/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/04/15

Data wejścia w życie: 2014/04/15


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie samorządowemu zakładowi budżetowemupn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinieskładniki majątkowe o łącznej wartości 5 609 206,17 zł brutto (słownie:pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych brutto17/100), stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/04/15, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/04/22 13:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/04/22 13:53:07 modyfikacja wartości
Paulina Kowalczyk 2014/04/22 13:47:29 modyfikacja wartości
Paulina Kowalczyk 2014/04/22 13:36:43 nowa pozycja