Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 14/14 w sprawie przyjęcia na lata 2014 - 2016 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/01/13

Data wejścia w życie: 2014/01/13


ZARZĄDZENIE NR 14/14

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie przyjęcia na lata 2014 - 2016 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 829, poz. 1238), zarządzam co następuje:

 § 1.Przyjmuje się na lata 2014 – 2016, plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, położonych na terenie miasta Szczecina, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.Wykonanie niniejszego Zarządzenia, powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 14/14

                                                                                                         Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                                                         z dnia 13 stycznia 2014 r.

 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, położonych na terenie miasta Szczecin w latach 2014-2016.

 

§ 1. Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację polityki przestrzennej i inwestycyjnej Miasta.

§ 2. Powierzchnia nieruchomości zasobu Gminy Miasto Szczecin wynosi – 10021ha, a powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 1214 ha - wg stanu na dzień 01 stycznia 2013 r.

§3.1.Prognoza w zakresie:

 

1) udostępnienia nieruchomości zasobu:

 

L.p.

Tytuł prawny do nieruchomości

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Ilość

(sztuk)

Pow.

 

Ilość

(sztuk)

Pow.

 

Ilość

(sztuk)

Pow.

 

 1.

 

Trwały zarząd (ha)

3

0,20

3

0,20

3

1

 2.

 

 Użytkowanie (ha)

5

67

14

203

5

67

 3.

 

 Dzierżawa

gruntu (ha)

90

0,70

90

0,70

90

0,70

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem (m2):

1) lokali mieszkalnych(socjalne,  zamienne)

- 506

- 27.333

- 505

- 27.284

- 497

- 26.665

2) lokali użytkowych

 

- 15

- 980

- 14

- 954

- 13

- 949

3) garaży murowanych

- 35

- 555

- 34

- 554

- 35

- 552

5.

Udostępnianie gruntu pod budowę infrastruktury technicznej poprzez:

1) udzielanie zgody na zajęcie gruntu,

100

-

150

-

150

-

 

2) ustanowienia służebności przesyłu,

 

3) ustanowienia służebności gruntowej

50

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

  

2) nabywania nieruchomości  do zasobu:

 

L.p.

Jednostki organizacyjne Urzędu realizujące nabycia nieruchomości:

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Ilość

(szt.)

Pow.

Ilość

(szt.)

Pow.

Ilość

(szt.)

Pow.

1.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 

 1)  gruntów (ha) w trybie art. 23 ugn:

 

8

 

3,78

 

6

 

3,07

 

5

 

3,00

2) wykonania prawa  pierwokupu (ha)

3

0,29

3

0,29

3

0,29

3) podatkowej art. 66 Ordynacji (ha)

9

6,39

2

0,79

-

-

4) wywłaszczenia (ha)

1

0,21

-

-

-

-

5) w wyniku zamiany (ha)

17

14,57

-

-

-

-

6) komunalizacja (ha)

40

2,50

35

2,00

35

2,00

7) rozwiązanie umów użytkowania wieczystego(ha)

1

0,05

1

0,05

1

0,05

8) budynków (m2)

2

1995

-

-

-

-

9) lokali mieszkalnych (m2)

-

-

-

-

-

-

2.

Wydział Spraw Społecznych:

1) gruntów (ha)
 
2) budynków (m2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Wydział Inwestycji Miejskich:*1)

1) gruntów (ha) w tym:

 

a) nabycie w drodze umów cywilno-prawnych (w tym zamiany)

 

b) nabycie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

c) wywłaszczenia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) budynków (m2)

0

0

0

0

0

0

3) lokali mieszkalnych (m2)

0

0

0

0

0

0

*1) W zmienionym wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Szczecin (załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/1066/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.) ujęte zostały zadania inwestycyjne pn: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI – budowa od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza” oraz „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” – planowane do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich, które mogą skutkować nabyciami nieruchomości.

 3)    remontów:

 

L.p.

 

Obiekty

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Ilość

Pow. (m2)

Ilość

Pow. (m2)

Ilość

Pow. (m2)

1.

Lokale mieszkalne

252

11.110

252

11.110

291

12.885

2.

Lokale użytkowe

-

-

-

-

-

-

3.

Budynki

-

-

1

3.522

-

-

2. Miasto Szczecin nabywa nieruchomości do zasobu przy uwzględnieniu kryteriów:

1) celu nabycia:

a) dla realizacji inwestycji celu publicznego, co wynika z planu  miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) dla realizacji wykazanego słusznego interesu gminy,

2) terminu realizacji inwestycji celu publicznego, określonego w Wieloletnim Planie Rozwoju Szczecina,

3) możliwości alternatywnego (korzystniejszego) sposobu nabycia, np.:

a) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - zwanej dalej ugn - przejęcie gruntu z mocy prawa za odszkodowaniem,

b) art. 33 ugn – rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste,

c) art. 112 – 126 ugn – wywłaszczenie,

 • 4) zapewnienia finansowania w budżecie Miasta lub Wieloletnim Planie Rozwoju Szczecina.
 •  

  3. Zweryfikowane wnioski na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 2 są realizowane w kolejności wynikającej z:

  1) ustawowego terminu realizacji wniosku,

  2) daty wpływu,

  3) terminu realizacji inwestycji celu publicznego.

    § 4. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu, ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobu poprzez:

  1) weryfikację zasobu - kontynuację prowadzenia dodatkowych wizji w terenie (około 30) w celu uregulowania prawa do korzystania z bezumownie zajętych nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

  2) kontrole terenów będących przedmiotem dzierżawy pod kątem zgodności   zagospodarowania z warunkami umowy,

  3) planowanie opracowania wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane i niezabudowane Gminy Miasto Szczecin, oddanych w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 3 lata.

   

  § 5.Zbywanie nieruchomości, celem pozyskania środków finansowych dla realizacji zadań własnych Miasta – prognoza:

  Forma zbycia

  Powierzchnia zbytych nieruchomości (ha)

  2014 r.

  2015 r.

  2016 r.

  1. W drodze przetargu:

  1) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne,

  2) na cele usługow

  3

  4,50

  2,36

  3,02

  4,22

  2

  2. W drodze przetargu/ bezprzetargowo:

  1) na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

   

  2) z przeznaczeniem na utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (trafostacje),

   

  3) na rzecz dzierżawców gruntów

   

  ca 1,39 ha

  69 wniosków

   

  ca  1,7 ha

  83 wnioski

   

  ca 0,49 ha

   34 wnioski

  ca 0,3 ha

  2 działki

  0

  0

  ca 0,6 ha

  10 wniosków

  ca 0,6 ha

  10 wniosków

  ca 0,3 ha

  5 wniosków

  3. W drodze bezprzetargowej:

  1) na rzecz wieczystego użytkownika w trybie art. 32 ugn:

  a) mieszkaniówka,

   

  b) komercja

   

  2) na własność lub w użytkowanie wieczyste, przyległej nieruchomości lub jej części na rzecz właścicieli lokali w budynku posadowionym na działce gruntu niespełniającej wymogów działki budowlanej

   

  3) na rzecz najemców:

  a) lokale mieszkalne (szt.)

   

  b) lokale użytkowe (szt.)

   

  c) garaże (szt.)

  ca 3,35 ha

  6 wniosków

  ca 0,5 ha

  0 wniosków

  ca 0,5 ha

  0 wniosków

  ca 1,7 ha

  6 wniosków

  ca 0,5 ha

  0 wniosków

  ca 0,5 ha

  0 wniosków

  5 nieruchomości

  5 nieruchomości

  5nieruchomości

  640

  640

  640

  20

  18

  18

  5

  5

  5

  4. Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych (odkomunalizowanie)

  0,90

  0,70

  0,70

  5. W wyniku zamiany

  16,92

  -

  -

  6. Inne (np. roszczenia)

  0,75

  0,34

  0,40

   

  § 6.  Planuje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

  Rok

  Powierzchnia (ha)

  2014

  14

  2015

  13

  2016

  13

   

  § 7.Planowany poziom wydatków związany z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu:

  L.p.

  Rok

  Wydatki w (zł) z tytułu udostępniania nieruchomości / nabycia

   

  1.

  2014 r.

  40.000 / 56.000

  2.

  2015 r.

  40.000 / 38.500

  3.

  2016 r.

  40.000 / 35.000

  W tym wydatki na:

  1) nabycia:

  a) w 2014 r. – 41.000 zł + 15.000 zł na wykonanie prawa pierwokupu = 56.000 zł

  b) w 2015 r. – 23.500 zł + 15.000 zł na wykonanie prawa pierwokupu = 38.500 zł

  c) w 2016 r. – 20.000 zł + 15.000 zł na wykonanie prawa pierwokupu = 35.000 zł

  2) dzierżawę:

  a) w 2014 r. – 30.000 zł

  b) w 2015 r. – 30.000 zł

  c) w 2016 r. – 30.000 zł

  3) trwały zarząd:

  a) w 2014 r. – 10.000 zł          

  b) w 2015 r. – 10.000 zł         

  c) w 2016 r. – 10.000 zł        

    

  § 8.Wpływy osiągane z opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości oraz z tytułu zbycia nieruchomości:

  L.p.

  Tytuł wpływu

  Wpływy w zł

  2014 r.

  2015 r.

  2016 r.

  1.

  Udostępnienie:

   

  1) trwały zarząd

  180.500

  180.500

  180.500

  2) użytkowanie

  46.250

  50.510

  50.510

  3) użytkowanie wieczyste

  27.500.000

  27.500.000

  27.500.000

  4) najem

  a) lokali mieszkalnych

  b) lokali użytkowych

  c) budynków

  48.578.508

  47.447.641

  46.261.796

  12.246.918

  12.111.848

  11.977.468

  508.168

  504.260

  500.498

  5) dzierżawa

  5.600.000

  5.600.000

  5.600.000

  6) udostępnianie gruntu pod budowę infrastruktury technicznej, poprzez:

   

  a) udzielenie zgody na zajęcie gruntu,

   

  b) służebności przesyłu,

   

  c) służebności gruntowe

  180.000

  180.000

  180.000

  1.200.000

  1.700.000

  1.700.000

  300.000

  300.000

  300.000

  7) opłaty roczne za  udostępnianie terenu w związku z ułożeniem infrastruktury w gruncie komunalnym

  110.000

  120.000

  130.000

  2.

  Zbycie:

   

  1) w drodze przetargu (I opłata + sprzedaż)

  16.374.000

  23.725.000

  11.867.000

   

  2) na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej bądź pod budowę lub utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (trafostacje)

  765.000

  850.000

  200.000

   

  3) bezprzetargowo na rzecz dzierżawców

  900.000

  900.000

  450.000

   

  4)bezprzetargowo – na rzecz właścicieli lokali w budynku posadowionym na działce gruntu niespełniającej wymogów działki budowlanej

  15.000

  15.000

  15.000

   5)bezprzetargowo – w trybie art. 32 ugn -na rzecz wiecz. użyt.

    a) mieszkaniówka,  

    b) komercja

  350.000

  100.000

  100.000

  4.000.000

  500.000

  500.000

   

  6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  4.000.000

  3.500.000

  2.500.000

   

  7) bezprzetargowo
  – na rzecz najemców:

   

  a) lokale mieszkalne

  7.000.000

  7.000.000

  7.000.000

  b) lokale użytkowe

  3.500.000

  3.500.000

  3.500.000

  c) garaże

  60.000

  60.000

  60.000

   

  § 9.Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat
  z tytułu trwałego zarządu:

  Dane

  2014 r.

  2015 r.

  2016 r.

  Użytkowanie wieczyste

   

  Liczba nieruchomości podlegających aktualizacji (szt.)  

  800

  800

  800

  Wpływ z opłat rocznych (zł)

  27.500.000

  27.000.000

  26.500.000

  Wzrost opłat w stosunku do  roku poprzedniego (zł)

  700.000

  700.000

  700.000

  Wydatki na aktualizację (zł)

  300.000

  300.000

  300.000

  Trwały zarząd

   

  Liczba nieruchomości podlegających aktualizacji (szt.)

  1

  1

  1

  Wpływ z opłat rocznych (zł)

  180.483

  180.483

  180.483

  Wzrost opłat w stosunku do roku poprzedniego (zł)*1)

  0

  0

  0

  Wydatki na aktualizację (zł)

  5.000

  5.000

  5.000

  *1)Brak wzrostu opłat  w stosunku do roku poprzedniego -  z uwagi na utrzymanie dotychczasowych wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

   

   

   


  udostępnił: WGN, wytworzono: 2014/01/15, odpowiedzialny/a: Katarzyna Batko, wprowadził/a: Sylwia Jakubik-Podolska, dnia: 2014/01/15 10:30:59
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Sylwia Jakubik-Podolska 2014/01/15 10:30:59 modyfikacja wartości
  Sylwia Jakubik-Podolska 2014/01/15 10:19:52 nowa pozycja