Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 266/14 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/07/01


ZARZĄDZENIE NR 266/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 czerwca 2014 r.


w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 z dnia 25 marca 2014r., Zarządzenie Nr 228/14 z dnia 2 czerwca 2014r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) realizacją projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
5) ochroną danych osobowych,
6) ochroną informacji niejawnych,
7) udostępnianiem informacji publicznej,
8) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
9) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
10) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
11) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu Miasta,
12) prowadzeniem rejestrów umów,
13) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
14) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,
15) aktualizacją wydziałowych stron internetowych,
16) zapewnieniem aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wewnątrzurzędowym systemie informacyjnym Uminet zasobów informacyjnych dotyczących wydziałów i biur,
17) ustalaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie planów i programów inwestycyjnych,
18) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden 2050 Projekt, w tym uzgadniania wszelkich działań z zakresu promocji i komunikacji marketingowej z Biurem Komunikacji Społecznej i Marketingowej,
19) przekazywaniem do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej informacji o planowanych przez wydziały i biura działaniach,
20) monitoringiem prowadzonym przez Biuro Prezydenta Miasta realizacji zadań jednostek organizacyjnych Urzędu,
21) wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasta Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
22) przeprowadzaniem na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz współpracą w tym zakresie z Koordynatorem ds. Konsultacji Społecznych,
23) przekazywaniem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach, w szczególności o:
a) uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji,
b) uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z licencji,
c) wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz wykreśleniu z rejestru,
24) informowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonywanych uzgodnieniach związanych z planami inwestycyjnymi, projektami oraz pracami budowlanymi, konserwatorskimi i innymi działaniami na obszarach oraz przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
25) realizacją zadań z zakresu pomocy publicznej w ramach właściwości wydziału/biura Urzędu Miasta oraz współdziałaniem w tym zakresie z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych,
26) kontrolą zarządczą.


§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta.
2. Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 202/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 381/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2012 r., Zarządzenie Nr 147/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2013 r., Zarządzenie Nr 205/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2013 r.,Zarządzenie Nr 560/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2013 r.).


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014r., z tym, że przepisy § 15 ust. 1 pkt. 15 szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 16 czerwca 2014r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/06/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/06/30 11:48:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/06/30 11:48:18 nowa pozycja