Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 496/14 w sprawie zwrotu kosztów zryczałtowanych przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie

Data podpisania: 2014/12/22

Data wejścia w życie: 2015/01/01


ZARZĄDZENIE NR 496/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zwrotu kosztów zryczałtowanych przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 23 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 1 i § 3 Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wnioskujący o nabycie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, ponosi koszty zryczałtowane przygotowania nieruchomości do zbycia.
 

§ 2. Koszty zryczałtowane, o których mowa w § 1, ustala się w oparciu o średnie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w roku poprzedzającym, na które składają się:
1) dokumentacja w tym: operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości oraz dokumentacja z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie,
2) koszty wydzielenia jednej działki ewidencyjnej, w przypadku gdy nieruchomość gruntowa wymaga podziału geodezyjnego.
 

§ 3. Koszty, o których mowa w § 2 określone są corocznie w formie oświadczenia woli Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 4. Koszty zryczałtowane, o których mowa w § 2 nie podlegają wliczeniu na poczet ustalonej ceny nieruchomości, wnioskowanej do nabycia.

§ 5. Koszty zryczałtowane, o których mowa w § 2 wnioskujący o nabycie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest wpłacić zgodnie ze sposobem i terminem określonym przez zbywającego tj. Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa.

§ 6. Poniesione przez wnioskującego koszty zryczałtowane podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku zaniechania zbycia nieruchomości z przyczyn leżących po stronie zbywającego, tj. Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 123/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów zryczałtowanych przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.


udostępnił: WGN, wytworzono: 2014/12/31, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Iwona Łubian, dnia: 2014/12/31 10:11:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łubian 2014/12/31 10:11:10 nowa pozycja