Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 227/14 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

Data podpisania: 2014/05/30

Data wejścia w życie: 2014/05/30


ZARZĄDZENIE NR 227/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 maja 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok


    Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 r., (zm. Zarządzenie Nr 46/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 81/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 144/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 190/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r.) załącznik Nr 1 Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                        Prezydent Miasta
                                                                                           Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/05/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/06/13 09:14:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/06/13 09:14:32 nowa pozycja