Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 47/14 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Data podpisania: 2014/02/03

Data wejścia w życie: 2014/02/03


ZARZĄDZENIE NR 47/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 lutego 2014 r.


w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

    Na podstawie § 17 pkt 5 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuję Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie
7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 76/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2013 r w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 roku.

                                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                                          Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/02/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/02/07 13:13:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/02/07 13:13:13 nowa pozycja