Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 284/14 w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej.

Data podpisania: 2014/06/30

Data wejścia w życie: 2014/06/30


ZARZĄDZENIE NR284/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej.
 

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), § 5 i § 6 Uchwały Nr IX/177/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Mieście Szczecin oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. uzgodnień, projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej (SIM), zwany dalej Zespołem, w składzie:
Przewodniczący:
1) Marek Krzesiński - Kierownik Zespołu ds. Systemu Informacji Miejskiej
w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego,
Członkowie:
2) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta,
3) Jarosław Bondar - Zastępca Dyrektora Biura Strategii - Architekt Miasta,
4) Andrzej Loch - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki
i Administracji Budowlanej,
5) Mariola Frąckowiak-Mosiężny - Kierownik Referatu w Wydziale Urbanistyki
i Administracji Budowlanej,
6) Robert Strzałkowski - Kierownik Działu Utrzymania Obiektów, Urządzeń
Komunikacji Miejskiej i Zaopatrzenia w Zarządzie
Dróg i Transportu Miejskiego,
7) Ryszard Urbański - Kierownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu
i Oznakowania Sieci Drogowej w Zarządzie Dróg
i Transportu Miejskiego,
8) Urszula Gajewska - Główny Specjalista w Biurze Geodety Miasta,
9) Alicja Grochecka - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10) Małgorzata Dobrzyńska - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami,
11) Joanna Brudecka - Inspektor w Biurze Komunikacji Społecznej
i Marketingowej,
12) Edward Różycki - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
13) Mariola Leksińska - Inspektor w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego,
14) Bogna Kopczyńska - Podinspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora
Zabytków,
15) Piotr Bednarski - Podinspektor w Biurze Strategii,
16) Wojciech Dettlaff - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.


§ 2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1, należy prowadzenie uzgodnień w zakresie projektów wykonawczych elementów stanowiących części składowe SIM, w szczególności:
1) dokonanie niezbędnych uzgodnień części: plastyczno – architektonicznej, konstrukcyjno – technologicznej oraz podstawowych założeń dotyczących lokalizacji poszczególnych elementów SIM w przestrzeni miejskiej,
2) wydawanie opinii na temat opracowań projektowych, o zgodności z przepisami obowiązującego prawa,


§ 3. Prace Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą odbywać się w grupach roboczych, wyłonionych przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu wymienionych w § 1, właściwych kompetencyjnie dla poszczególnych etapów projektów.
 

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 351/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej.
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/07/03, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2014/07/03 15:25:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2014/07/03 15:25:05 nowa pozycja