Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 193/14 w sprawie planu inwentaryzacji w 2014 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/05/06

Data wejścia w życie: 2014/05/06


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. 
w Urzędzie Miasta Szczecin: 

1) drogą spisu z natury: 

a) papiery wartościowe w postaci materialnej, 

b) środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez Wydział Informatyki, 

2) drogą potwierdzenia sald: 

a) środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp. 

b) należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych), 

c) składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom do użytkowania przez dysponentów majątku, 

3) drogą weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza: 

a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez: Biuro Obsługi Urzędu, Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Wydział Oświaty, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, Biuro Rady Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

b) środki trwałe i pozostałe środki trwałe do których dostęp jest utrudniony administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

c) grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

d) wartości niematerialne i prawne administrowane bezpośrednio przez: Wydział Informatyki, Biuro Rady Miasta, Wydział Kultury i Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, 

e) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Informatyki, Wydział Kultury, Wydział Oświaty, Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej , 

f) rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin,

g) długoterminowe aktywa finansowe, 

h) należności sporne i wątpliwe, 

i) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

j) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, 

k) pozostałe należności i zobowiązania,. 

l) pozostałe aktywa i pasywa. 

§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów, biur oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych i udzielenie im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 380/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 193/14  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 6 maja 2014  r. 
 

Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2014 r.  

 

Lp.

Wyszczególnienie prac

Wykonawca

Stan na dzień

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1.

W drodze spisu z natury

a)

papiery wartościowe w postaci materialnej 

Wydział Księgowości 
Zespół Spisowy Nr 1

31.12.2014 r.

31.12.2014 r.

31.12.2014 r.

b)

środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez Wydział Informatyki 

Wydział Informatyki 
Zespół Spisowy Nr 2

01.10.2014 r.

02.10.2014 r.

31.12.2014 r.

2.

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

a)

środki pieniężne znajdujące się w bankach,
na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp. 

Wydział
Księgowości 
 

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

b)

należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych, i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych) 

Wydział
Księgowości

31.10.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

c)

składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom
do użytkowania przez dysponentów majątku 

dysponent 
majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

3.

W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza

a)

środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez: Biuro Obsługi Urzędu, Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Wydział Oświaty, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, Biuro Rady Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

b)

środki trwałe i pozostałe środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

c)

grunty i prawa zakwalifikowane
do nieruchomości, administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

d)

wartości niematerialne i prawne administrowane bezpośrednio przez: Wydział Informatyki, Biuro Rady Miasta, Wydział Kultury i Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej 

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

e)

środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) realizowane przez: 
Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Informatyki, Wydział Kultury , Wydział Oświaty, Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej 

Wydział Księgowości 
przy udziale Wydziału/Biura prowadzącego inwestycję

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

f)

rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się
w magazynie Urzędu Miasta Szczecin

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

g)

długoterminowe aktywa finansowe 

Wydział Księgowości 
przy udziale pracownika Biura Prezydenta Miasta

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

h)

należności sporne i wątpliwe 

Wydział
Księgowości

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

i)

należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych 

Wydział
Księgowości

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

j)

należności i zobowiązania
z tytułów publicznoprawnych 

Wydział
Księgowości

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

k)

pozostałe należności i zobowiązania 

Wydział
Księgowości

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą

l)

pozostałe aktywa i pasywa 

Wydział
Księgowości

31.12.2014 r.

zgodnie 
z ustawą

zgodnie 
z ustawą


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2014/05/09, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2014/05/09 14:20:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2014/05/09 14:20:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2014/05/09 13:55:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2014/05/09 13:39:47 nowa pozycja