Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 265/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/06/24

Data wejścia w życie: 2014/06/24


ZARZĄDZENIE NR 265/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r. , Zarządzenie nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r. , Zarządzenie nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany :


1) w § 12 ust. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) Wydział Utrzymania Czystości i Porządku- WUCiP.”


2) w § 42 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.”


3) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1) nadzór nad gospodarką wodną, funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo -kanalizacyjnej, przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, działalnością spółek wodnych, oraz sprawy bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta, koordynowania działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
2) zarządzanie ruchem na drogach oraz nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym oraz prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu zbiorowego,
3) prowadzenie spraw związanych z targowiskami i handlem,
4) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska ,
5) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną oraz sprawy z zakresu cmentarnictwa,
6) wykonywanie zadań należących do właściwości administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie archiwum dla dokumentacji geologicznej i górniczej,
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, łowiectwem i śródlądową gospodarką rybacką,
8) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopi włóknistych .”


4) po § 51¹ dodaje się § 51² w brzmieniu:
„§ 51. ² Do zadań Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku należy:
1) utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta,
2) nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
3) wdrożenie i koordynowanie systemu integrującego funkcjonowanie służb komunalnych Miasta w celu zapewnienia porządku i czystości w Mieście.”


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że przepis § 1 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/06/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/06/26 10:17:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/06/26 10:17:59 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2014/06/26 10:11:02 nowa pozycja