Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 433/14 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/11/12

Data wejścia w życie: 2014/11/12


ZARZĄDZENIE NR 433/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906), w związku z § 7 ust. 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191; z 2012 r. poz. 1168, poz. 2493; z 2013 r. poz. 4459) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań gminy, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin wyodrębnia się zasób docelowo czynszowy, w skład którego wchodzą lokale wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 237/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2014/11/18, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2014/11/18 15:12:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2014/11/18 15:12:20 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2014/11/18 14:53:41 nowa pozycja