Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 514/14 zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2014/12/31

Data wejścia w życie: 2015/01/01


 Zarządzenie Nr 514/14

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Na podstawie art.36 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, poz. 829, poz.1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650, z 2014 r., poz. 567, poz. 598, poz. 1146), zarządzam co następuje:

§ 1. WRegulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiącym załącznik do  ZarządzeniaNr 286/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 


udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2015/01/19, odpowiedzialny/a: Marek Kubik, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2015/01/19 08:46:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2015/01/19 08:46:46 nowa pozycja