Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 45/14 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzieleniazamówienia publicznego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/01/29

Data wejścia w życie: 2014/01/29


ZARZĄDZENIE NR 45/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 29 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473) i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 513/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 564/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2013 r.) Załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2014/03/26, odpowiedzialny/a: Renata Maniszewska, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2014/03/26 13:41:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2014/03/26 13:41:37 nowa pozycja