Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 141/14 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2014/03/28

Data wejścia w życie: 2014/03/28


                                      ZARZĄDZENIE NR 141/14
                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                       z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie dnia wolnego od pracy
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 1318) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz.
84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.
610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217,
poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654,
z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr
224, poz. 1459. Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr
80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908, poz. 1110,
z 2013 r. poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028, z 2014 r. poz. 208) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dzień 02 maja 2014 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu
Miasta Szczecin.


§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień
03 maja 2014 r.


§ 3. Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy
o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od
pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.


§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do
poinformowania pracowników kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych o ustaleniach
zarządzenia.


§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta
Szczecin do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
Id: 09AF7575-D573-4DFD-87CB-C433101D1A20. Podpisany Strona 1


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/03/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2014/04/04 15:05:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 15:05:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:44:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:42:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:41:59 nowa pozycja