Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 165/14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin 

Data podpisania: 2014/04/15

Data wejścia w życie: 2014/04/15


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) ) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 907, 984,1047 i1473, z 2014 r. poz. 423) zarządzam co następuje:

§1. W Zasadach wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 30 000 euro (inne niż zamówienia określone w pkt 1),”

2) w §  11 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi zzakresu działalności kulturalnej związanej zorganizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub zgromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego wśrodki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności iich wartość jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.”

3) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro ds. Zamówień Publicznych prowadzi na bieżąco Centralny Rejestr Zamówień w zakresie postępowań, których wartość przekracza wyrażoną wzłotych równowartość kwoty 30 000 euro.”

4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki merytoryczne prowadzą na bieżąco Centralny Rejestr Zamówień w zakresie postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.”

§2. § 3 ust. 4 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania wUrzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący komisji otwiera koperty oznaczone "Wycofane" (lub podobnie) oraz odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, który tym samym wycofał swoją deklarację uczestnictwa w postępowaniu."

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.

 


udostępnił: Biuro ds. Zamówien Publicznych, wytworzono: 2014/04/16, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2014/04/16 15:23:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2014/04/16 15:23:34 nowa pozycja