Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 395/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Data podpisania: 2014/10/08

Data wejścia w życie: 2014/10/08


ZARZĄDZENIE NR 395/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 44 poz. 834, Nr 84 poz. 1540, Nr 90 poz. 1774 z 2005 r. Nr 55 poz. 1268, z 2006 r. Nr 60 poz. 1108, Nr 90 poz. 1679, z 2007 r. Nr 90 poz. 1555, z 2011 r. Nr 72 poz. 1331) oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 386/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. następującą wysokość stawek podstawowych netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami):
1) 2,65 zł dla następujących podmiotów:
a) organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedli, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Miasto Szczecin, w których gmina posiada 100 % udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej,
c) posłów na Sejm RP, senatorów RP oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu,
d) podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej;

2) 3,00 zł dla przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, poz. 675, poz. 983, poz. 1036, poz. 1304, poz. 1238, z 2014 r. poz. 1650, poz. 1146).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/10/14, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2014/10/14 12:55:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2014/10/14 12:55:06 nowa pozycja