Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 157/14 w sprawie trybu powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Data podpisania: 2014/04/08

Data wejścia w życie: 2014/04/08


ZARZĄDZENIE NR 157/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie trybu powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu budowania właściwych warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym w Mieście Szczecinie ustala się tryb powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2015 rok:

1) W skład Zespołu będą wchodzić:
a) sześciu przedstawicieli mieszkańców Szczecina wybranych w publicznym, jawnym losowaniu,
b) czterech przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przez nią wybranych,
c) czterech radnych Miasta Szczecin wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin,
d) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin z głosem doradczym.


2) W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań w dyskusji i wyborze zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego.

§ 2. Do zadań Zespołu należeć będzie przygotowanie zasad funkcjonowania i zasad wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok, zawierających m.in.:


1) procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji;
2) kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
3) harmonogram szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok;
4) sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok;
5) analizę uwag i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców miasta Szczecina w ramach konsultacji społecznych zasad szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok przeprowadzonych w dniach 15 stycznia - dnia 24 lutego 2014 r.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu dokonuje się wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego spośród członków Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w ust. 1. Pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu pracami kieruje jego Zastępca.

3. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć przez Zespół wymagana jest co najmniej połowa składu Zespołu, o którym mowa w § 1.

4. Rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

6. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

§ 4. Zobowiązuję dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej jednostki.

§ 5. Obsługę administracyjno - organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Strategii oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii oraz Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/04/22, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Marlena Sychowicz, dnia: 2014/04/22 08:10:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Sychowicz 2014/04/22 08:10:29 modyfikacja wartości
Marlena Sychowicz 2014/04/22 08:04:48 nowa pozycja