Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 367/14 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2014 r.

Data podpisania: 2014/09/09

Data wejścia w życie: 2014/09/09


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768), zarządzam, co następuje:

§ 1.Powołuję następujące zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin w 2014 r. oraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:

1) Zespół spisowy nr 1- Papiery wartościowe w postaci materialnej:

Przewodniczący:

  a) Leonarda Szczygieł – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,      

Członkowie:

  b) Katarzyna Rutkowska – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości,   

  c) Ewa Wegner – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości.

2) Zespół spisowy nr 2 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

  a) Agnieszka Zygmunt – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,      

Członkowie:

  b) Magdalena Dembowska – Inspektor w Wydziale Informatyki,

  c) Marek Grochociński – Inspektor w Wydziale Informatyki,

  d) Arleta Horniatko – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki.

3) Zespół spisowy nr 3 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe administrowane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

  a) Radosław Słowiński – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,       

Członkowie:

  b) Hanna Dembińska – Operator w Wydziale Informatyki,

  c) Rafał Zygmunt – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki.

§ 2.Zobowiązuje się przewodniczących zespołów do:

1) przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin.

2) terminowego (3 dni po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.

3) rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 3.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 193/14 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie planu inwentaryzacji w 2014 r. w Urzędzie Miasta Szczecin ze zmianami.

§ 4.Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5.Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyniku inwentaryzacji.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2014/09/17, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2014/09/17 14:09:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2014/09/17 14:09:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2014/09/17 14:08:44 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2014/09/17 14:04:02 nowa pozycja