Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 487/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju

Data podpisania: 2014/12/18

Data wejścia w życie: 2014/12/18


Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
2. Uwagi mieszkańców Miasta Szczecin będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: turystyka@um.szczecin.pl .
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Komunikacji Społeczneji Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych - Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju.
§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, wytworzono: 2014/12/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Smoliński, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/12/22 10:05:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/12/22 10:05:35 modyfikacja wartości
Ania Kajrys 2014/12/19 14:08:23 nowa pozycja