Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 485/14 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/12/18

Data wejścia w życie: 2014/12/18


Zarządzenie Nr 485/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z 2013 r. poz. 805, poz. 829, poz. 1635 z 2014 r. poz. 897) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. 1. Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się na naradach koordynacyjnych.

2. Narady koordynacyjne organizuje i prowadzi z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin Przewodniczący narad koordynacyjnych, zwany dalej „Przewodniczącym”.

3. Przewodniczącego i osoby jego zastępujące wyznacza i upoważnia Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Geodety Miasta.

4. Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie zwanego dalej MODGiK, który zapewnia ich obsługę techniczną i organizacyjną.

§ 2. Organizację narad koordynacyjnych oraz zasady i tryb uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. W naradach koordynacyjnych biorą udział:

1) Przewodniczący,

2) Przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin,

3) Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

4) Przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu,

5) Przedstawiciele podmiotów zarządzających drogami,

6) Inne podmioty, mogące być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej np. inwestorzy lub upoważnieni przez nich projektanci.

2. Szczegółowy wykaz podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w naradach koordynacyjnych, wymienionych w pkt. 2, 4 i 5 zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wszyscy uczestnicy narad koordynacyjnych winni posiadać upoważnienie reprezentowanych przez siebie podmiotów do dokonywania wiążących uzgodnień.

§ 4. Rezultaty narad koordynacyjnych utrwala się w protokołach, których odpisy stanowią część składową dokumentów wymaganych do wydania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 5. Realizację Zarządzenia powierza się Geodecie Miasta i Dyrektorowi MODGiK

§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji.

§ 7. Traci moc: Zarządzenie Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu (zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2004 r., Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2005 r., Zarządzenie Nr 548/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2007 r. Zarządzenie Nr 198/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 maja 2008 r., Zarządzenie Nr 45/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 158/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2014 r.).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2015/01/20, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/01/20 14:35:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/01/20 14:35:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/20 14:35:23 nowa pozycja