Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 156/14 w sprawie zasad przygotowania, realizacji i monitoringu projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/04/08

Data wejścia w życie: 2014/04/08


ZARZĄDZENIE NR 156/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad przygotowania, realizacji i monitoringu projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin.

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,(z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady dotyczące przygotowania, realizacji i monitoringu projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 251/12 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasady koordynowania działań podejmowanych na rzecz realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pochodzących z zagranicy w Gminie Miasto Szczecin .
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/04/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2014/04/25 10:28:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2014/04/25 10:28:35 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2014/04/16 11:30:18 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2014/04/16 11:26:02 nowa pozycja