Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 349/14 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Data podpisania: 2014/08/22

Data wejścia w życie: 2014/08/22


ZARZĄDZENIE NR 349/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 sierpnia 2014 r.


w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Na podstawie § 4 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2083) w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223 i poz. 498) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 19 września 2014 r., których celem jest zebranie od Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowane uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl,
2) zebrań z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Miasto Szczecin i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wchodzącymi w skład Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta, z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag i opinii, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                                       Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/08/25, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/08/25 13:10:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/08/25 13:10:46 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/08/25 13:08:27 nowa pozycja