Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 1/14 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

Data podpisania: 2014/01/02

Data wejścia w życie: 2014/01/02


ZARZĄDZENIE NR 1/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach
roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Zastępcy Skarbnika Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/01/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Joanna Woźnicka, dnia: 2014/01/23 10:35:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Woźnicka 2014/01/23 10:35:32 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/01/23 10:35:05 nowa pozycja