Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 132/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/03/25

Data wejścia w życie: 2014/03/25


                                  ZARZĄDZENIE NR 132/14
                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,
poz. 645) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 października 2013 r., Zarządzenie nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada
2013 r. ) w § 25 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:


„8) kontrola zarządcza.”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu
Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
Id: D6119BAB-3A26-4A4D-9E54-925A82D13547. Podpisany Strona 1


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/03/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2014/04/04 10:45:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:45:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:39:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2014/04/04 10:39:00 nowa pozycja