Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 391/14 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój izwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”

Data podpisania: 2014/10/02

Data wejścia w życie: 2014/10/02


Zarządzenie Nr 391/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”

 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, poz.768, poz. 811, poz.915, poz. 1146) i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.1072), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 7 w Szczecinie jako samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Szafera 7 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w związku z wykonaniem zadania pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 Zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 303/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/10/02, odpowiedzialny/a: Przepiera Michał, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2014/10/15 14:37:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2014/10/15 14:37:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/10/15 14:31:11 nowa pozycja