Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 217/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/05/26

Data wejścia w życie: 2014/05/26


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 6 ust. 2 i

3 i § 7 ust. 2 Regulaminu w sprawie zasad trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,

stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca

2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj.

Zach. z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji

społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w sprawie zmiany granic Gminy Miasto

Szczecin polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin działek o numerach 3/1, 3/2,

3/3 oraz 3/4 z obrębu Rzęśnica Gmina Goleniów o łącznej powierzchni 1,326 ha.

2. Obszar proponowanej zmiany granic ilustruje załącznik graficzny nr 1 do Zarządzenia.

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania

konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Szczecin i odbędą się w siedzibie Rady Osiedla

Dąbie przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie w dniu 17.06.2014 r. w godzinach 16:30 – 18:00.

4. Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie

internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Szczecin oraz tablicy ogłoszeń filii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. 1. Porządek otwartego spotkania konsultacyjnego obejmuje:

1) przedstawienie sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) dyskusję,

3) udzielenie wyjaśnień w sprawie,

4) wypełnienie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnienie ankiety, o której mowa w ust. 1 pkt 4 polegać będzie na zakreśleniu przez

mieszkańców rubryki: „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. Ankiety

zostaną wydane osobom uprawnionym podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.

§ 3. 1. Ze spotkania konsultacyjnego zostanie sporządzony protokół.

2. Wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

Zarządzenia.

3. Protokół o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej

Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie

konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Strategii Urzędu Miasta

Szczecin.

§ 5.Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości

w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Treść Zarządzenia


udostępnił: , wytworzono: 2014/06/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Kakowski, dnia: 2014/06/02 08:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Kakowski 2014/06/02 08:35:47 nowa pozycja