Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 249/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw

Data podpisania: 2014/06/12

Data wejścia w życie: 2014/06/12


ZARZĄDZENIE NR 249/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), Rozdziału I ust.4 oraz Rozdziału II ust. 1 i ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr III/12/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania       i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządzam, co następuje :

§ 1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) Panią Ewę Lisiecką;

2) Panią Henrykę Skarżyńską-Judkowiak.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 62/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy

w rodzinie (zm. Zarządzenie Nr 121/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2013 r.) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) Pan Jacek Ciechowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

2) Pan Jacek Cerebież – Tarabicki – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

3) Pani Małgorzata Grochocka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

4) Pani Izabela Czarnecka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

5) Pani Iwona Kleiber – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

6) Pani Bożena Dudek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

7) Pani Izabela Rogojsza – Pawlaczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

8) Pani Ewelina Gawecka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

9) Pani Joanna Kowalska – Komenda Miejska Policji w Szczecinie;

10) Pani Katarzyna Legan – Komenda Miejska Policji w Szczecinie;

11) Maria Flisznik – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;

12) Pani Beata Modlińska – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – Oddział Zachodniopomorski;

13) Pani Aleksandra Białonowicz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) Pan Marek Lach – Sąd Okręgowy w Szczecinie – Kuratorska Służba Sądowa;

15) Pani Katarzyna Kubica – Sąd Okręgowy w Szczecinie – Kuratorska Służba Sądowa;

16) Pani Agata Badura – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie;

17) Pan Piotr Tybura – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

18) Pani Magdalena Woźniak – Straż Miejska Szczecin;

19) Pani Magdalena Woźniak – Straż Miejska Szczecin;

20) Pani Anna Kaczkiełło – Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

21) Pani Anna Krawczyńska – SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu;

22) Ks. Maciej Szmuc – Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej;

23) Pani Katarzyna Falbogowska – Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin;

24) Pani Barbara Swica – Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin.”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2014/06/12, odpowiedzialny/a: Barbara Swica, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2014/06/26 14:51:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2014/06/26 14:51:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/06/26 14:51:07 nowa pozycja