Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 429/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/11/05

Data wejścia w życie: 2014/11/05


Zarządzenie Nr 429/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie składniki majątkowe o łącznej wartości 38 120,16 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia 16/100 złotych brutto), stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 406/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta 


Krzysztof Soska


udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2014/11/13, odpowiedzialny/a: Marlena Fischer, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2014/11/13 08:26:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2014/11/13 08:26:47 nowa pozycja